Ofte stilte spørsmål

Norge er et foregangsland når det gjelder skattefradrag ved sykdom og skader. Det samme gjelder retten til sykefravær og -penger ved arbeidsfravær som direkte skyldes sykdom eller skade. Mange pasienter lurer på hvilke skatteregler som gjelder når man benytter et privatsykehus, og om man har rett til sykemelding og -penger ved kosmetiske inngrep som ikke er medisinsk begrunnet. Nedenfor følger en kort forklaring.

 

Hva slags kostnader kan jeg få skattefradrag for?

En forutsetning for å få skattefradrag er at det kan dokumenteres at kostnadene skyldes en konkret sykdom eller skade. Utgifter som du ville ha hatt dersom du var frisk, gis det ikke fradrag for. Hvis sykdommen eller skaden har ført til at utgiftene er blitt større enn de ellers ville vært, kan du få fradrag for merkostnadene. Det må kunne påvises en direkte årsakssammenheng mellom sykdommen/skaden og utgiftene.

 

Hva betyr dette i praksis?

Dette betyr blant annet at du kan få fradrag for utgifter til lege (egenandeler i den offentlige helsetjenesten) og medisiner, samt tilleggsutgifter til egnede medisinske hjelpemidler, og merkostnader som skyldes sykdommen eller skaden (for eksempel fordyret kosthold, reise til offentlig norsk sykehus for behandling, og kostnader til tilsyn, pleie og nødvendig hjelp i hjemmet). Forsørger du sykt barn eller ektefelle, kan kostnader til å besøke den syke regnes med.

 

Kan jeg få skattefradrag ved bruk av private helseforetak?

Du kan også få fradrag for utgifter til privat behandling, pleie eller opphold i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell. Forutsetningen er da at tilsvarende behandling ikke tilbys av det offentlige helsevesenet. I tillegg må helsemyndighetene vurdere om det private helsetilbudet er faglig forsvarlig. I slike tilfeller må §6-83, 1. og 2. ledd være oppfylt for å få rett til særfradrag.

 

Mer utfyllende informasjon

Du kan lese mer om særfradrag for store sykdomsutgifter i rettledningen til selvangivelsen, samt i Lignings-ABC under emnet «Særfradrag – sykdom eller svakhet»: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/skatte-abc/kapitler/s/?mainchapter=247995

Hva refunderes ved snorkebehandling?

Helsedirektoratet har vedtatt at pasienter med søvnproblemer skal få dekket behandlingshjelpemidler gjennom helseforetakene. Mange helseforetak dekker derfor kostnader til denne type behandling – etter henvisning fra øre/nese/hals-spesialister. Det er verdt å merke seg at det ikke er utarbeidet nasjonale retningslinjer for slik behandling. Per dags dato er det opp til hvert enkelt helseforetak å avgjøre i hvilken grad behandlingen skal refunderes.

 

Hvilke kosmetiske inngrep kan jeg sykemeldes for?

Ved kosmetiske inngrep som er medisinsk begrunnet har man rett til både permisjon og sykepenger fra arbeidsgiver. Dersom operasjonen ikke er medisinsk begrunnet, faller disse rettighetene bort. Hovedsakelig gjelder dette tilfeller som laserbehandling av øyne, brystforstørrelser, fettsuging, samt mindre korreksjoner, typisk nese og hake med mer.

 

Avtal permisjon eller ferie

I slike situasjoner må arbeidstaker planlegge jobbfraværet. Man må på forhånd søke arbeidsgiver om permisjon for det aktuelle tidsrommet, eller avtale å ta ut ferie. Da kommer altså inntektstapet i en eventuell permisjonstid i tillegg til kostnaden for selve inngrepet.

 

Om retten til sykepenger

Husk også at dersom du som arbeidstaker innvilges permisjon, vil sykepengeretten først inntre etter permisjonens utløp. Dersom du er borte i mer enn 14 dager, bortfaller retten til sykepenger. I tillegg mister du muligheten til å benytte deg av egenmelding ved egen sykdom før arbeidet du har jobbet i to måneder. Det må også gå fire uker før du kan ta ut egenmelding på grunn av sykt barn.

 

Unntak

Det finnes dog flere unntak fra disse reglene. Klikk her for å lese mer om hvilke unntak dette gjelder: (http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2012/3/rett-til-sykepenger-ved-kosmetiske-inngrep/)